telecom@telecom.kz
8 800 080 19 94

Деятельность СВА осуществляется в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита и Планами аудита АО «Казахтелеком», которые утверждаются Советом директоров Общества.

В целях установления единых базовых принципов и процедур к организации внутреннего аудита в АО «Казахтелеком» Советом директоров утверждена Политика по организации внутреннего аудита.

Совет директоров на регулярной основе утверждает отчеты о работе СВА, а так же годовые Планы аудита АО «Казахтелеком».

Деятельность Службы внутреннего аудита основывается на международных профессиональных стандартах внутреннего аудита и кодексе этики, разработанных Институтом внутренних аудиторов (The Institute of Internal Auditors Inc).

  ІБҚ қызметі Қоғамның Директорлар кеңесімен бекітілетін Ішкі аудит қызметі туралы ережеге және «Қазақтелеком» АҚ Аудит жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады. «Қазақтелеком» АҚ-да ішкі аудитті ұйымдастырудың бірыңғай базалық қағидаттары мен рәсімдерін белгілеу мақсатында Директорлар кеңесі Ішкі аудитті ұйымдастыру саясатын бекітті.

 Директорлар кеңесі ІАҚ жұмысы туралы есептерді, сондай-ақ «Қазақтелеком» АҚ-ның жылдық аудиторлық жоспарларын тұрақты негізде бекітеді. Ішкі аудит қызметінің қызметі Ішкі аудитторлар институты (The Institute of Internal Auditors Inc) әзірлеген ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттарына және этика кодексіне негізделеді/

 

  «Қазақтелеком» АҚ ақпараттық саясаты Корпоративтік басқару кодексінде бекітілген ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігі қағидаттарына негізделген және Қазақстан аумағында да, одан тыс жерлерде де Қоғамның қызметі туралы халықтың хабардарлық деңгейін көтеруге бағытталған, ол  инвесторлар мен қоғам тарапынан жағымды имидж қалыптастыруға және сенімнің нығаюына ықпал етеді.

 «Қазақтелеком» АҚ Компания туралы, соның ішінде оның қаржылық жағдайы, экономикалық көрсеткіштері, қызметінің нәтижелері, меншік құрылымы және басқару туралы сенімді ақпараттың уақытылы ашылуын қамтамасыз етеді. Кез келген ақпаратты ашу барысында және (немесе) жария еткенде ҚР коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпия туралы заңнамасының, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарының талаптары ескеріледі/